Hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

Cập nhật: 16/07/2010

 

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo quán triệt và tổ chức thực hiện những vấn đề sau đây:

I.    Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Quyết định số 239/QĐ-TTg

 

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung của Quyết định số 239/QĐ-TTg tới các ban, ngành, đoàn thể xã hội, cộng đồng và gia đình trong toàn tỉnh, tạo sự hưởng ứng tích cực của các bậc cha mẹ trẻ và ủng hộ của toàn xã hội.

 

2.  Quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên về vai trò, vị trí của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Xác định phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn. Ngành giáo dục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phổ cập, tích cực tham mưu, đưa nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực để thực hiện.

 

II.Công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

 

1.      Kiện toàn bổ sung thành phần, chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp (tỉnh, huyện/quận, xã/phường) để triển khai phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

 

a. Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp tỉnh, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ:

-   Giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, kế hoạch của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh.

-   Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của tỉnh và chỉ đạo các huyện, quận trong tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình.

-   Hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp huyện, quận.

-   Kiểm tra công nhận kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi ở các địa phương trong tỉnh và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn.

-   Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác phổ cập hằng năm.

 

b.Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp huyện, quận để thực hiện các nhiệm vụ:

-   Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi trên địa bàn huyện.

    Hướng dẫn Ban chỉ đạo xã, phường công tác điều tra phổ cập, tập huấn cán bộ giáo viên làm công tác phổ cập.

-   Tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phổ cập.

-   Tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cho công tác phổ cập.

-   Kiểm tra công nhận cấp cơ sở và đề nghị cấp trên công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.

 

c.       Đối với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường: Bổ sung hiệu trưởng trường mầm non làm phó trưởng ban thường trực và một số giáo viên mầm non vào tổ thư ký của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường để triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

-   Tổ chức điều tra trẻ em trong độ tuổi phổ cập GDMN năm tuổi.

-    Lập các mẫu thống kê, báo cáo theo quy định.

-   Vận động trẻ em trong diện phổ cập ra lớp.

-   Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để mở lớp.

-   Chi trả các khoản hỗ trợ về kinh phí được cấp.

-   Kiểm tra công tác phổ cập và tự kiểm tra theo tiêu chuẩn, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận.

 

2.      Công tác tham mưu, chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo.

 

-   Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành Nghị quyết, chỉ thị, văn bản về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn.

-   Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, trong đó chú trọng các giải pháp huy động số lượng, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi, ưu tiên các nguồn lực (ngân sách, cơ sở vật chất, đội ngũ…) cho phổ cập GDMN, đảm bảo đến 2015, cả nước hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

-   Quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để huy động hầu hết trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo và thực hiện chăm sóc, giáo dục 2buổi/ngày theo chương trình GDMN mới. Đối với các tỉnh có các huyện theo danh mục tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, khảo sát xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Từng bước phát triển GDMN cho trẻ dưới 5tuổi đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ của nhân dân.

-   Thực hiện chuyển đổi các cơ sở GDMN bán công sang loại hình theo quy định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đủ trường lớp để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

-   Ưu tiên đảm bảo đủ phòng học, bố trí giáo viên đủ theo định mức, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho các lớp mầm non 5 tuổi. Tham mưu với địa phương để có chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế các trường công lập, dân lập được hưởng lương theo thang bảng lương và thực hiện nâng lương theo định kỳ.

-   Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, phối hợp với các ban ngành, tổ chức đoàn thể và cộng đồng cùng tham gia công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

-   Các sở GDĐT cử cán bộ chuyên trách theo dõi về công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường mầm non phân công cán bộ, giáo viên chuyên trách theo dõi tổng hợp về công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

 

III.Công tác điều tra và xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

 

1.Điều tra phổ cập

Các  địa  phương  tiến  hành điều tra theo mẫu. Khi điều tra, cần lập các nhóm  điều  tra  viên,  tổ  chức  tập huấn, hướng  dẫn  nội dung, cách thức điều tra. Cố gắng điều tra dứt điểm vào tháng 5 hằng năm, không bỏ sót đối tượng. Tập hợp kết quả điều tra và thành lập hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hồ sơ phổ cập gồm:

- Sổ theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Các biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập GDMN và kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non.

- Báo cáo về quá trình chỉ đạo, tình hình thực hiện và kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Biên bản kiểm tra phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi các đơn vị trực thuộc.

- Quyết định công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của đơn vị và của các đơn vị trực thuộc.

- Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

 

2. Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

 

a.       Đối với đơn vị cơ sở xã, phường

Trên cơ sở kết quả điều tra để xây dựng kế hoạch với các nội dung chủ yếu sau:

-    Kế hoạch huy động trẻ năm tuổi ra lớp. Hỗ trợ, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể ra lớp.

-    Tăng cường cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho các lớp năm tuổi được học 2 buổi /ngày theo Chương trình giáo dục mầm non mới.

-    Kế hoạch phối hợp với các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh thực hiện công tác phổ cập.

-    Tiến độ thực hiện kế hoạch phổ cập cả giai đoạn và từng năm.

-    Dự kiến các nguồn kinh phí huy động để thực hiện phổ cập.

 

b.      Đối với các đơn vị huyện, tỉnh, thành phố

 

Tiến hành xây dựng kế hoạch chung cho cả giai đoạn và từng năm cụ thể. Kế hoạch phổ cập phải được UBND tỉnh, huyện phê duyệt, trình Đảng bộ và HĐND cùng cấp để đưa vào Nghị quyết và chương trình hành động. Trong kế hoạch phải xác định rõ tiến độ phổ cập, tài chính và các điều kiện cần thiết để thực hiện phổ cập.

          Các tỉnh, thành phố báo cáo kế hoạch thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDMN)  trước năm học 2010-2011.

Bộ yêu cầu Giám đốc các Sở giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện và hằng năm báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của Bộ.

Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo các cấp báo cáo và đề xuất để Bộ xem xét giải quyết.

 

                                                                                 ( theo www.moet.gov.vn )

 


Tin mới:
® Thiet ke web: VAVIETNAM.COM
Từ khóa tìm kiếm: đồ chơi, đồ chơi mầm non, thiết bị giáo dục, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, công ty đồ chơi, đồ chơi mầm non, cong ty do choi, do choi mam non